सन विद्यार्थ्याचे नाव परीक्षा प्रकार ग्रेड शेरा
१९९४ लोहार हणमंत गणपतराव इंटरमिजीएट
२००१ चिकणे संचेत दत्तात्रय इलेमेंटरी
२००२ मसुरकर सुशांत चंद्रकांत इंटरमिजीएट
२००२ पानस्कर तुषार रमेश इंटरमिजीएट
२००३ सिंह मुन्ना लक्ष्मीनारायण इलेमेंटरी
२००४ खैरमोडे प्रज्ञा भानूदास इलेमेंटरी
२००५ खैरमोडे प्रज्ञा भानूदास इंटरमिजीएट
२००६ कुंभार गणेश मोहन इंटरमिजीएट
२००७ शिंदे जगन्नाथ रामचंद्र इंटरमिजीएट
२००७ देशपांडे सुखदा अनंत इंटरमिजीएट
२००८ गुरव अमर जगन्नाथ इलेमेंटरी
२००९ पोतदार हर्षल राजेश इलेमेंटरी
२००९ घाडगे प्रज्ञा प्रदीप इलेमेंटरी
२०१० पोतदार हर्षल राजेश इंटरमिजीएट राज्य गुणवत्ता यादी ११ वा व निसर्गचित्र राज्यात ९ वा
२०१० घाडगे प्रज्ञा प्रदीप इंटरमिजीएट
२०१० देवरुखकर अभिजित अनंत इलेमेंटरी
२०१० देवकांत अमोल उत्तम इलेमेंटरी
२०१० बांडे नेहा राजेंद्र इंटरमिजीएट
२०११ चव्हाण रोहन बापूसाहेब इंटरमिजीएट
२०११ देवकांत अमोल उत्तम इंटरमिजीएट
२०११ पाटील तुषार गोरखनाथ इंटरमिजीएट
२०११ सुपनेकर सायली संजय इंटरमिजीएट
२०११ चव्हाण रोहित बापूसाहेब इंटरमिजीएट राज्य गुणवत्ता यादी ५७ वा व निसर्गचित्र राज्यात ६ वा
२०१२ पालांडे आशुतोष चंद्रकांत इंटरमिजीएट महाराष्ट्र राज्य गुणवत्ता यादीत ५० वा
२०१२ बोंद्रे सुमित संजय इंटरमिजीएट
२०१२ काळे उदय भास्कर इलेमेंटरी