संस्था कार्यकारी मंडळ

अ. नं . नाव पद
१. मा. डॉ. सोपानराव हणमंतराव चव्हाण अध्यक्ष
२. मा. श्री. प्रकाशराव राजाराम पाटील उपाध्यक्ष
३. मा. श्री. अमरसिंह रणजीतसिंह पाटणकर जनरल सेक्रेटरी
४. मा. श्री. बाळासाहेब आनंदराव पाटील जॉइंट सेक्रेटरी
५. मा. श्री. साहेबराव हंबीरराव देशमुख सदस्य
६. मा. श्री. शिलासींग राजेमहाडीक सदस्य
७. मा. अॅड. प्रतापराव जानुगडे सदस्य
८. मा. श्री. मज्जीदभाई कारभारी सदस्य
९. मा. श्री. याज्ञसेन विक्रमसिंह पाटणकर सदस्य
१०. मा. श्री. संजीव सोपानराव चव्हाण सदस्य